Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Wykluczenie cyfrowe

 

 

Loga UE

 

POWIAT WOŁOWSKI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki,
Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.

 

Wniosek powiatu wołowskiego zakwalifikował się do dofinansowania wśród projektów „przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu” w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. Przyznana, bardzo wysoka kwota 890 tysięcy złotych, zostanie przeznaczona na zakup komputerów osobistych i dostarczenie Internetu do 50 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Powiatu Wołowskiego. Uczestnikami projektu będą rodziny zastępcze oraz osoby niepełnosprawne, korzystające ze wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej. Oprócz tego sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie zostanie dostarczone i zainstalowane w 3 jednostkach powiatowych: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie oraz Placówce Opiekuńczo -Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego (POW) w Godzięcinie. Dodatkowo wszyscy uczestnicy projektu zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi komputera i Internetu.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na zredagowanie i publikację materiału prasowego promującego projekt
pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim”

Zapytanie ofertowe

 

 

 

Lista rankingowa Beneficjentów Ostatecznych projektu
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Powiecie  Wołowskim”

Powiat Wołowski informuje, że zgodnie z § 10 regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim", zwanego dalej „regulaminem”, Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny wniosków złożonych do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion i wybrała 50 beneficjentów ostatecznych oraz 3 jednostki organizacyjne Powiatu Wołowskiego.


Lista rankingowa beneficjentów

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczącej opracowania i wdrożenia rozbudowanej strony internetowej oraz obsługa techniczno-administracyjna tej strony w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie wołowskim”

Zawiadomienie o wyborze oferty

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące opracowania i wdrożenia rozbudowanej strony internetowej oraz obsługa techniczno-administracyjna tej strony w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie wołowskim”

I. Zamawiający

Powiat Wołowski , Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów

tel. 71/ 380 59 01, fax. 71/380 59 00

NIP 9880219208

II. Tytuł projektu

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie wołowskim”

III. Program, Priorytet, Działanie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion.

IV. Nazwa przedmiotu zamówienia

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie, administracja, aktualizacja i hosting strony www

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby biura projektowego realizowanych w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie wołowskim” współfinansowanego przez Unię Europejską Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eIncusion,

I. Zamawiający

Powiat Wołowski , Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów

tel. 71/ 380 59 01, fax. 71/380 59 00

NIP 9880219208

II. Tytuł projektu

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie wołowskim”

III. Program, Priorytet, Działanie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion.

IV. Nazwa przedmiotu zamówienia

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie zostało podzielone na 5 odrębnych części (A, B, C, D, E ) :

 

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dostawy materiałów promocyjnych

 

Loga UE

Wołów, dn.  26.02.2014r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. zapytania w procedurze ISO na wykonanie materiałów promocyjnych do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 8.3 ,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne — zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Powiat Wołowski informuje, że w wyżej wymienionym zapytaniu do realizacji zadania wybrano ofertę złożoną przez:

IMPLUS Spółdzielnia Socjalna

P. Piastowski 2

56-100 Wołów

Uzasadnienie wyboru:

Oferent  jako jedyny przedstawił korzystną ofertę cenową.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy.

 

Zestawienie ofert złożonych w zapytaniu na materiały promocyjne „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim”; ogłoszone 17.02.2014r, termin składania: 26.02.2014r., godz. 15:30

L. p

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena ogółem brutto/za część A,B,C,D,E

Inne inf.

1.

IMPULS Spółdzielni Socjalna

Ul. Plac Piastowski 2

56-100 Wołów

Część A-opracowanie i wydruk ulotek 847,47zł

Część B- opracowanie i wydruk plakatów – 1345,62 zł

Część C  - opracowanie i wydruk folderów – 2672,79 zł

Część D – Opracowanie i wykonanie roll-up – 500,61 zł

oferta pełna

 

Starosta Wołowski

Marek Gajos

 

 

Rezygnacja z podpisania umowy

Wołów, dn.  26.02.2014r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. zapytania w procedurze ISO na wykonanie materiałów promocyjnych do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 8.3 ,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne — zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Powiat Wołowski informuje, że w wyżej wymienionym zapytaniu do realizacji zadania części E zgodnie z zapytaniem ofertowym wybrano ofertę złożoną przez:

Fundację na rzecz Ziemi Wołowskiej

Pl. Piastowski 2

56-100 Wołów

Uzasadnienie wyboru:

Oferent  jako jedyny przedstawił korzystną ofertę cenową.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy.

 

Zestawienie ofert złożonych w zapytaniu na materiały promocyjne „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim”; ogłoszone 17.02.2014r, termin składania: 26.02.2014r., godz. 15:30

L. p

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena ogółem brutto/za część E

Inne inf.

1.

Fundacja na rzecz Ziemi Wołowskiej,

Ul. Plac Piastowski 2

56-100 Wołów

Część E –  opracowanie strony www – 984 zł

- administracja, aktualizacja i hosting przez 20 m-cy – 3963 zł

oferta pełna

 

Starosta Wołowski

Marek Gajos

Wołów dnia 30.01.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Wołowski składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji Kierownika Projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie wołowskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 8.3 ,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne — zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. na podstawie umowy POIG.08.03.00-02-76/13.

 

I.    Zamawiający: Powiat Wołowski, Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów,

II. Przedmiot zamówienia: koordynacja i nadzór nad realizacją projektu i jego pracownikami, zarządzanie budżetem, nadzór nad jakością merytoryczną i techniczną projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie wołowskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 8.3 ,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne — zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w tym w szczególności:

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Pełnienie funkcji kierownika projektu w terminie od 10.02.2014 do 30.10.2015.
 2. Do zakresu obowiązków Kierownika Projektu będzie należało w szczególności

a)      koordynacja i realizacja zadań w ramach projektu związanych z wdrożeniem projektu, rekrutacją, promocją i ewaluacją;

b)      planowanie i nadzór nad realizacją zadań, zgodnie z harmonogramami rzeczowo -finansowym projektu;

c)      przewodzenie procesowi rekrutacji, przekazanie zakupionego sprzętu oraz zapewnienie jego właściwego użytkowania;

d)      współuczestniczenie w przygotowaniu i przeprowadzaniu procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych;

e)      przygotowywanie wniosków o płatność w ramach projektu;

f)       ścisła współpraca i regularna komunikacja oraz nadzór nad pracą wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu;

g)      kierowanie pracami biura projektu w siedzibie Zamawiającego wg harmonogramu ustalonego z Zamawiającym

h)      (bieżący kontakt i konsultacje z opiekunem  projektu oraz z podmiotami upoważnionymi przez Instytucję Pośredniczącą/ Instytucję Wdrażającą/ Instytucję Pośredniczącą II stopnia w zakresie: przekazywania w/w podmiotom wszelkich informacji i dokumentów dotyczących projektu we wskazanym przez nie zakresie i terminach, uczestnictwa w wywiadach i ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych, pomiaru wartości wskaźników realizacji projektu, niezwłoczne informowanie wszystkich Instytucji o zamiarze dokonywania zmian w projekcie; prowadzenie promocji projektu zgodnie z wytycznymi i ustalonym planem promocji;

i)        pomiar i monitorowanie wskaźników realizacji projektu, rezultatów wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu;

j)        analiza ryzyka, opracowywanie działań zapobiegawczych i naprawczych, bieżące monitorowanie i kontrola ryzyka, podejmowanie działań zapobiegawczych i  naprawczych ;

k)      inne niż wymienione wyżej obowiązki wynikające z zawartej umowy o dofinansowanie.

 

 

W celu właściwej realizacji projektu wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniach roboczych w siedzibie Zamawiającego. Koszt dojazdu i zakwaterowania pokrywa wykonawca.

 

Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę stałego kontaktu (telefoniczny, poczta elektroniczna, osobisty) z przedstawicielami Zamawiającego, w celu efektywnego monitorowania postępu realizacji projektu oraz uzgadniania niezbędnych kwestii.

 

Wykonawca będzie posiadał własny komputer przenośny (laptop) z licencjonowanym oprogramowaniem niezbędnym do przygotowywania całej dokumentacji związanej z realizacją projektu.

 

III.   Planowany termin wykonywania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia zatwierdzenia wniosku o płatność końcową projektu. Planowany termin finansowego zakończenia projektu:
31 października 2015 roku.

 

IV.   Warunki udziału w postępowaniu

 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:

a)       doświadczenie w pracy w administracji samorządowej powyżej roku

b)      doświadczenie w koordynowaniu min. jednego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

c)  wykształcenie wyższe,

d) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem struktur organizacyjnych Unii Europejskiej, funduszy strukturalnych oraz znajomość procedur i wytycznych obowiązujących w ich wdrażaniu,

e)  znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem projektami współfinansowanych z Unii Europejskiej

f)  znajomość zagadnień związanych z wdrażaniem i rozliczaniem projektów

2. Wykluczeniu z postępowania będą podlegali oferenci:

1. Którzy wykonując jakiekolwiek zlecenia narazili swojego zleceniodawcę na szkodę poprzez nie wykonanie zlecenia lub wykonanie go w sposób nienależyty;

2. W stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;

3. Którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5. Spółki jawne, których wspólnika skazano za przestępstwo w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7. Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 

 

 

 

 

 

8. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9. Podmioty zbiorowe wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

 

V.     Kryteria wyboru oferty:

1.   Cena brutto –  100%

2.   Zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, który spełnia wymogi określone w  zapytaniu ofertowym i który zaproponuje najniższą cenę brutto.

3.   Zamawiający po wybraniu najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie oferentów poprzez zamieszczenie informacji na stronie http://powiatwolowski.pl

VI.   Miejsce, sposób i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa 07.02.2014r.  o godz. 15.30

Oferty wraz z załącznikami i wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym należy składać wyłącznie w formie papierowej (osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Wołowie (pokój nr 5-parter) bądź za pośrednictwem poczty/kuriera), adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, z dopiskiem „oferta-koordynacja-8.3). Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Do oferty należy dołączyć oryginały i/lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie/wersje elektroniczne/skany dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oferty złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane.

 

 1. 1. Konsekwencje niewłaściwego opakowania oferty, złożenia jej w niewłaściwym miejscu lub nie dostarczenie jej do miejsca składania ofert w wyznaczonym terminie obciążają składającego ofertę.
 2. Wszystkie oferty otrzymane przez Powiat Wołowski po wyżej wymienionym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 3. Każdy składający ofertę może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Oferty winny być przygotowane i złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
 5. Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
 6. Oferta winna być podpisana przez składającego ofertę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. Jeśli prawo do reprezentowania składającego ofertę nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, należy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub w formie notarialnie potwierdzonej kopii.
 7. 7. Wszystkie dołączone kserokopie wymaganych dokumentów i zaświadczeń muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania. Sformułowanie potwierdzające zgodność kopii z oryginałem i podpis składającego ofertę muszą być umieszczone na każdej stronie kserokopii dokumentu (zawierającej treść).
 8. Podpisy muszą być nanoszone w sposób umożliwiający ich identyfikację, tzn. muszą być czytelne lub złożone wraz z imienną pieczątką.
 9. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi składający ofertę.

10.  Treść oferty winna odpowiadać treści niniejszego Zapytania.

11.  Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych

12.  Ofertę należy złożyć w PLN.

13.  Nie dopuszcza się możliwości rozliczeń w walutach obcych.

 

VII. Pozostałe informacje

 

1.  Osoba do kontaktu: Joanna Sadowska, wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej na adres  email: joanna.sadowska@powiatwolowski.pl

2.  Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za pomocą faxu lub poczty elektronicznej.

3.  Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8 w zw. z art. 6a ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.)

4.  Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

5.  Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej, określone w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759).

6.  W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/wpłyną mniej niż 2 ważne oferty, zamawiający przedłuża termin składania ofert o 3 dni robocze, tak aby można było porównać co najmniej 2 ważne oferty, a w przypadku nie wpłynięcia wymaganej ilości ofert w ww. przedłużonym terminie, dokonuje wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym będącym podstawą wyłonienia wykonawcy. O powyższym Zamawiający zawiadomi Wykonawców poprzez zamieszczenie w/w informacji na stronie http://powiatwolowski.pl

7.  Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcie umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.

8.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.

Wołów, dnia 30 styczeń 2014 roku

ZATWIERDZAM

Starosta Wołowski

 

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane dotyczące Wykonawcy.

 

Nazwa....................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Siedziba.................................................................................................................

tel/fax................................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

2. Zobowiązania Wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

usługę polegającą na pełnieniu funkcji kierownika projektu pnPrzeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w powiecie wołowskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 8.3 ,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne — zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”.

Podana cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym obejmuje wszystkie opłaty publiczno-prawne, do których opłacenia zobowiązany jest Wykonawca, w szczególności wszelkie opłaty i składki związane z zatrudnianiem pracowników. W przypadku gdy, Wykonawca jest pracownikiem Zamawiającego wynagrodzenie obejmuje również koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem, w tym zobowiązania publiczno-prawne.

 

cena netto...........................................................................................................zł

słownie: ..............................................................................................................

podatek VAT.......................................................................................................zł

 

cena brutto..........................................................................................................zł

słownie:.................................................................................................................

3. Oświadczenie Wykonawcy.

 

Oświadczam, że:

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

- posiadam doświadczenie w pracy w administracji samorządowej powyżej roku

- doświadczenie w koordynacji projektów UE

- pełną dyspozycyjność

 

5.   Inne informacje Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 

6.  Zastrzeżenie Wykonawcy

 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 

 

 

______________________________________

(imię i nazwisko)

Data i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

UMOWA Nr …/POIG/2013

 

Zawarta w dniu  06.12.2013  w Wołowie pomiędzy:

Powiatem Wołowskim z siedzibą przy Pl. Piastowskim 2, 56 -100 Wołów, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1.         Marka Gajosa – Starostę

2.         Grzegorza Łyczko – Wicestarostę

przy kontrasygnacie

3.         Beaty Sadowskiej – Skarbnika

a

……………………………………………..

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

Strony zawierają niniejszą umowę w wyniku wyboru oferty na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

 1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę polegającą na pełnieniu funkcji kierownika projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w powiecie wołowskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 8.3 ,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne — zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji przetargowej i w ofercie Wykonawcy, zwane dalej „przedmiotem umowy”.
 2. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do:

1)     koordynacja działań projektu i zapewnienie płynności ich realizacji zgodnie z założeniami projektu oraz z zapisami umowy o dofinansowanie projektu;

2)     nadzór i monitorowanie wywiązywania się przez Zamawiającego z wszelkich zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu;

3)     monitorowanie osiągnięcia założonych celów, rezultatów i produktów projektu, wynikających z przyjętych zapisów umowy o dofinansowanie;

4)     współpraca z Wydziałami merytorycznymi Starostwa Powiatowego w Wołowie na etapie przygotowania, sporządzania i przekazywania dokumentacji umożliwiającej rozliczenie rzeczowe i finansowe etapów projektu;

5)     kontrola wszelkich płatności pod kątem zgodności z projektem oraz kwalifikowalności wydatków; rozliczanie środków w projekcie – przygotowanie wniosków o płatność, wniosku o płatność końcową, ostatecznego rozliczenia i zamknięcia projektu, monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego (w tym wskaźników);

6)     sporządzanie wniosków o płatności częściowe i płatność końcową, w tym o refundację poniesionych wydatków oraz o zaliczkę, wraz z niezbędnymi załącznikami, dokumentami i opracowaniami na czas trwania projektu (łącznie z ewentualnymi poprawkami w wyniku weryfikacji Władzy Wdrażającej Projekty Europejskiej WWPE);

7)     przygotowywanie korespondencji z WWPE  w sprawach dot. projektu;

8)     współpraca z opiekunem projektu z ramienia WWPE;

9)     przygotowanie i aktualizacja niezbędnych załączników do umowy o dofinansowanie zgodnie z wymogami WWPE, w tym w przypadku wprowadzania zmian w projekcie i aneksowania umowy;

10) przygotowywanie niezbędnych dokumentów jak harmonogramy płatności, prognozy wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych itd. wynikających z umowy o dofinansowanie projektu, w trybie i terminach  określonych w tejże umowie;

11) nadzór i doradztwo w zakresie zgodności realizacji projektu z aktualnymi wytycznymi i dokumentami obowiązującymi w projektach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013;

12) weryfikację treści zamówień publicznych, niezależnie od ich wartości, pod kątem zgodności z wytycznymi WWPE;

13) podejmowanie działań zaradczych w przypadku wystąpienia problemów w realizacji projektu;

14) kierowanie i nadzorowanie pracą zespołu projektowego oraz współpraca  z jednostkami biorącymi udział w projekcie;

15) rozliczanie środków w projekcie – przygotowanie wniosków o płatność, wniosku o płatność końcową, ostatecznego rozliczenia i zamknięcia projektu;

16) odpowiedzialność za kontrolę zewnętrzną i wewnętrzną przebiegu działań projektowych;

17) zachowanie w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał dostęp w związku z realizacją przedmiotu umowy;

18) terminowego realizowania zadań wymienionych w ustępie 1;

19) odpowiedniego i uzgodnionego z Zamawiającym dokumentowania podejmowanych w ramach wykonywania przedmiotowej umowy czynności i przekazywania odpowiedniej dokumentacji Zamawiającemu, w tym w szczególności dokumentacji związanej z rozliczeniem czasu pracy;

20) stałej współpracy z Zamawiającym podczas realizacji projektu, w szczególności w zakresie osiągnięcia jak najlepszych wskaźników projektu.

 1. Wykonawca oświadcza, iż zakres obowiązków wynikających z niniejszej umowy nie powoduje kolizji z ewentualnymi obowiązkami w ramach realizacji innych projektów finansowanych w ramach w ramach działania 8.3 ,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne — zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013  i nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań powierzonych na podstawie niniejszej umowy.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w ofercie.
 3. Zamawiający zapewnia w swojej siedzibie biuro projektu wraz z niezbędnym sprzętem i wyposażeniem biurowym.

§ 2

Termin realizacji umowy

Strony ustalają, iż zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 31.10 2015 r. , w godzinach ustalonych przez Zamawiającego.

§ 3

Dokumentacja wykonania usługi

 1. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania wykonanych usług zarządzania projektem za pomocą uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji, w tym w szczególności związanej z rozliczeniem czasu pracy.
 2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację określoną w ust. 1 w terminie do 7 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem, że jeżeli wymagania projektu określają inny - wcześniejszy termin przekazania odpowiednich dokumentów, dokumenty te zostaną przekazane Zamawiającemu najpóźniej na 4 dni przed upływem tego terminu.
 3. Dokumentacja związana z rozliczeniem czasu pracy zawiera również informacje odnoszące się do ram czasowych zatrudnienia podstawowego oraz w ramach projektów w ramach działania 8.3 ,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne — zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”.
 4. W przypadku złożenia nieprawidłowej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do jej poprawienia i ponownego przedłożenia Zamawiającemu w terminie 2 dni od momentu wezwania do jej poprawienia przez Zamawiającego.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia wszelkich zestawień wynikających z dokumentacji wykonania usługi na prośbę Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia takiego żądania.

§ 4

Oznakowanie

 1. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia logiem w ramach działania 8.3 ,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne — zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013” i informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 , a także logiem i nazwą projektu wszelkich dokumentów sporządzanych w ramach realizacji zamówienia.
 2. Zamawiający udostępni Wykonawcy obowiązujące logotypy w wersji elektronicznej.
 3. Wytworzenie oznaczeń każdorazowo poprzedzone zostać musi konsultacją z Zamawiającym, a kompletność oznaczeń, ich wielkość i inne zasadnicze cechy prawidłowego oznaczania muszą być zatwierdzone  przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania logotypów . w ramach działania 8.3 ,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne — zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”.

 

 

 

 

 

§ 5

Ogólne reguły wykonywania umowy

 1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością, jaką można oczekiwać od profesjonalisty.
 2. Przedmiot umowy winien być wykonywany zgodnie z aktualną wiedzą w danej dziedzinie.
 3. Wykonawca jest zobowiązany do lojalnej współpracy z Zamawiającym, w szczególności do informowania Zamawiającego o wszelkich przeszkodach czy utrudnieniach w prawidłowej realizacji świadczeń i wypracowywania sposobów alternatywnego i zgodnego z oczekiwaniami Zamawiającego sposobu realizacji świadczenia.
 4. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać usługi zarządzania projektem poprzez osoby wskazane w ofercie wykonawcy oraz w wykazie osób, tj:

 

kierownik projektu – ……………………………………………………………………………..

 1. Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia zapewnia osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż określone w warunkach udziału w postępowaniu.
 2. Zmiana osoby wskazanej w ust. 4 jest dopuszczalna tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w § 9 pkt 1 lit. a na warunkach w nim wskazanych.
 3. Do kontaktów związanych z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby:

1)      Ze strony Zamawiającego: Joanna Sadowska, tel. 601271011  e-mail:                                                                                      joanna.sadowska@powiatwolowski

2)      Ze strony Wykonawcy:………………… tel……………….-mail…………………………

§ 6

Wynagrodzenie

 1. Strony będą rozliczać się za okresy miesięczne.
 2. Strony ustalają, iż za wykonanie usługi, objętej przedmiotem umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, w wysokości …… zł brutto  za każdy miesiąc.
 3. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi  zł brutto.
 4. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za okresy miesięczne przelewem na rachunek/rachunki* Wykonawcy wskazany na fakturze VAT/rachunku/rachunkach* w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania faktury VAT / rachunku/rachunków*, po pomniejszeniu o należne zaliczki na podatek, składki na ubezpieczenie społeczne, łącznie ze składkami pracodawcy lub innych obciążeń zgodnych z właściwymi przepisami.
 5. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 6. Wykonawca oświadcza, że określone w ust. 2 wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym obejmuje wszystkie opłaty publiczno-prawne, do których opłacenia zobowiązany jest Wykonawca, w szczególności wszelkie opłaty i składki związane z zatrudnieniem pracowników.
 7. Niezrealizowanie pełnego wymiaru czasu pracy określonego w zapytaniu ofertowym (tj. 60 godz m-cznie) spowoduje proporcjonalne pomniejszenie należnego wynagrodzenia w  przeliczeniu na ilość godzin w miesiącu.
 8. Wykonawca deklaruje, że zapłata za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywana na następujący rachunek/rachunki*, w całości wynagrodzenia za dany miesiąc/w podziale na poszczególne usługi*: ..............................................................

§ 7

Odstąpienie od umowy i kary umowne

 1. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub w sposób rażący nienależycie wykonuje podstawowe obowiązki określone w umowie Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, po uprzednim jednorazowym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia uchybień  w dodatkowym terminie 7 dni. Na równi z rażącym nienależytym wykonaniem poczytuje się złożenie przez Wykonawcę fałszywych, podrobionych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów w celu uzyskania zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy. Ponadto, jako nienależyte wykonanie umowy Zamawiający traktuje również wykonywanie umowy poprzez inne osoby niż wskazane w ofercie, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a).
 2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:

1)     złożenie niepoprawnej dokumentacji związanej z rozliczeniem czasu pracy i niepoprawienie jej w terminie 2 dni od wezwania zamawiającego do dokonania poprawek lub uzupełnienia dokumentacji – 300 zł za w każdym miesiącu stwierdzenia naruszenia;

2)     za każde niestawiennictwo się kierownika w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego – 50 zł za każdą godzinę nieobecności;

3)     za niewykonanie wszystkich zadań w terminach określonych przez Zamawiającego 500 zł za każdy miesiąc, w którym stwierdzono niewykonanie wszystkich zadań;

4)     w przypadku naruszeń innych postanowień umowy w wysokości 250,00 złotych za każde stwierdzone naruszenie obowiązku prawidłowego wykonywania umowy;

5)      w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 3 umowy.

 1. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia Zamawiającemu:

1)      kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 3 umowy;

2)      odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w zapłacie przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

 1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
 2. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania do rzeczywistej wysokości szkody ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych.
 3. Kara umowna zastrzeżona w stosunku do Zamawiającego wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy.

§ 8

Dane osobowe

 1. W związku ze sposobem realizacji zamówienia, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości oraz innych niezbędnych, wymaganych projektem działań w ramach realizacji przedmiotu umowy.
 3. Wykonawca oświadcza, że podczas przetwarzania danych osobowych przestrzegać będzie zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002, poz.926, ze zm.) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024).
 4. Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36 – 39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu, o których mowa w ust. 3.
 5. Do przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszej umowy mogą być dopuszczeni jedynie Wykonawca i pracownicy Wykonawcy, posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
 6. Zamawiający umocowuje Wykonawcę do wydawania i odwoływania jego pracownikom imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia przechowuje Wykonawca w swojej siedzibie. Imienne upoważnienia są ważne do dnia odwołania, nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia realizacji umowy. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia danego pracownika.
 7. Wykonawca prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy.
 8. Wykonawca jest obowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu danych osobowych w tajemnicy przez pracowników mających dostęp do danych osobowych.
 9. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o:

1)     wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;

2)     wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.

10.  Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, na każde żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.

11.  Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli, w terminie wspólnie ustalonym, nie późniejszym jednak niż 5 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego, o zamiarze przeprowadzenia kontroli w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczenia danych osobowych.

12.  W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z rozporządzenia, o którym mowa w ust. 3, lub z niniejszej umowy, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, dokonanie niezapowiedzianej kontroli.

13.  Wykonawca jest obowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku przeprowadzonych przez Zamawiającego lub inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

§ 9

Zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1)      Zamawiający przewiduje możliwość zmiany sposobu spełnienia świadczenia w następujący sposób:

a)     Dopuszcza się zmianę osoby wskazanej w ofercie jedynie w formie pisemnej w przypadkach wystąpienia sytuacji losowych udokumentowanych przez Wykonawcę tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego,

b)     Zmiana miejsca świadczenia usługi w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł z przyczyn losowych zapewnić miejsca wykonania przedmiotu zamówienia wskazanego w umowie z przyczyn od siebie niezależnych, a jednocześnie będzie miał możliwość zapewnienia innego miejsca świadczenia usługi.

 

§ 10

Przepisy końcowe

 1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamiana umowy jest dopuszczalna jedynie w przypadkach przewidzianych zapytaniem ofertowym.
 2. Spory, mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
 3. Wykonawca nie może przenieść w czasie całości lub części wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej.
 4. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity  Dz .U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity  Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.).
 5. Umowę sporządzono w w czterech egzemplarzach: trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

 

Zamawiający                                                                         Wykonawca

…………………………………                                             ……………………………..

 

*dostosować do rodzaju Wykonawcy (przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, którzy nie wyznaczyli lidera do zawarcia umowy)

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.

Projekt wspófinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka

Zawiadomienie o Wyborze Oferty - Kierownik Projektu

 

1. zapytanie ofertowe na kierownika projektu z dnia 28.11.2013

2.Specjalista ds. rekrutacji, monitoringu i obsługi projektu

 

 


 

 

Specjalista ds. rekrutacji, monitoringu i obsługi projektu

 

 

 

Wołów dnia 04.12.2013r.

Powiat Wołowski składa zapytanie ofertowe na świadczenie usług na stanowisku specjalisty ds. rekrutacji, monitoringu i obsługi projektu w projekcie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie wołowskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 8.3 ,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne — zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. na podstawie umowy POIG.08.03.00-02-76/13.

 

I.    Zamawiający: Powiat Wołowski, Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów,

II. Przedmiot zamówienia: świadczenie usług na stanowisku specjalisty ds. rekrutacji, monitoringu i obsługi projektu w projekcie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie wołowskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 8.3 ,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne — zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w tym w szczególności:

 1. Przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie.
 2. Przygotowanie i opracowanie  regulaminu rekrutacji wraz z niezbędnymi formularzami rekrutacyjnymi.
 3. Ścisła współpraca z kierownikiem projektu.
 4. Kontakty z uczestnikami projektu na terenie Powiatu Wołowskiego.
 5. Monitoring prawidłowości i terminowości działań przewidzianych w projekcie w tym udział w odbiorach prac.
 6. Przygotowanie i opracowanie dokumentacji monitoringowej.
 7. Gotowość do poddania się zewnętrznej kontroli oraz. dostosowanie się do uwag pokontrolnych w tym zakresie podczas okresu realizacji umowy
 8. Przekazywanie Kierownikowi Projektu wszelkich opinii, dokumentów, informacji związanych z realizacją umowy dotyczącej projektu – ścisła współpraca z Kierownikiem Projektu.

 

 

W celu właściwej realizacji projektu wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniach roboczych w siedzibie Zamawiającego. Koszt dojazdu i zakwaterowania pokrywa wykonawca.

 

Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę stałego kontaktu (telefoniczny, poczta elektroniczna, osobisty) z przedstawicielami Zamawiającego, w celu efektywnego monitorowania postępu realizacji projektu oraz uzgadniania niezbędnych kwestii.

 

W trakcie realizacji zamówienia wymagana jest obecność wykonawcy przynajmniej 2 razy w tygodniu przez 4 godziny w czasie i miejscu wskazanym przez Kierownika projektu. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca będzie częściej obecny w siedzibie Zamawiającego.

 

Wykonawca będzie posiadał własny komputer  z licencjonowanym oprogramowaniem niezbędnym do przygotowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu.

 

III.   Planowany termin wykonywania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia zatwierdzenia wniosku o płatność końcową projektu. Planowany termin finansowego zakończenia projektu:
31 maja 2014 roku.

 

IV.   Warunki udziału w postępowaniu

 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:

a)     doświadczenie w administracji samorządowej w ramach systemu pomocy społecznej,

b)    znajomość przepisów związanych z systemem pomocy społecznej w tym pieczy zastępczej i działań na rzecz osób niepełnosprawnych,,

c)   doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z unii Europejskiej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

d) samodzielność i dobra organizacja pracy

e)  umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy pod

presją czasu, mobilność.

2. Wykluczeniu z postępowania będą podlegali oferenci:

1. Którzy wykonując jakiekolwiek zlecenia narazili swojego zleceniodawcę na szkodę poprzez nie wykonanie zlecenia lub wykonanie go w sposób nienależyty;

2. W stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;

3. Którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 1. Spółki jawne, których wspólnika skazano za przestępstwo w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 2. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 3. Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 4. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 5. Podmioty zbiorowe wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

 

 

V.     Kryteria wyboru oferty:

1.   Cena brutto –  100%

2.   Zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, który spełnia wymogi określone w  zapytaniu ofertowym i który zaproponuje najniższą cenę brutto.

3.   Zamawiający po wybraniu najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie oferentów poprzez zamieszczenie informacji na stronie http://powiatwolowski.pl

VI.   Miejsce, sposób i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa 11.12.2013r.  o godz. 12.00.

Oferty wraz z załącznikami i wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym należy składać wyłącznie w formie papierowej (osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Wołowie (pokój nr 5-parter) bądź za pośrednictwem poczty/kuriera), adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, z dopiskiem „oferta-rekrutacja-8.3). Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Do oferty należy dołączyć oryginały i/lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie/wersje elektroniczne/skany dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oferty złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane.

 

 1. 1. Konsekwencje niewłaściwego opakowania oferty, złożenia jej w niewłaściwym miejscu lub nie dostarczenie jej do miejsca składania ofert w wyznaczonym terminie obciążają składającego ofertę.
 2. Wszystkie oferty otrzymane przez Powiat Wołowski po wyżej wymienionym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 3. Każdy składający ofertę może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Oferty winny być przygotowane i złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
 5. Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
 6. Oferta winna być podpisana przez składającego ofertę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. Jeśli prawo do reprezentowania składającego ofertę nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, należy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub w formie notarialnie potwierdzonej kopii.
 7. 7. Wszystkie dołączone kserokopie wymaganych dokumentów i zaświadczeń muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania. Sformułowanie potwierdzające zgodność kopii z oryginałem i podpis składającego ofertę muszą być umieszczone na każdej stronie kserokopii dokumentu (zawierającej treść).
 8. Podpisy muszą być nanoszone w sposób umożliwiający ich identyfikację, tzn. muszą być czytelne lub złożone wraz z imienną pieczątką.
 9. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi składający ofertę.

10.  Treść oferty winna odpowiadać treści niniejszego Zapytania.

11.  Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych

12.  Ofertę należy złożyć w PLN.

13.  Nie dopuszcza się możliwości rozliczeń w walutach obcych.

 

VII. Pozostałe informacje

 

1.  Osoba do kontaktu: Joanna Sadowska, wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej na adres  email: joanna.sadowska@powiatwolowski.pl

2.  Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za pomocą faxu lub poczty elektronicznej.

3.  Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8 w zw. z art. 6a ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.)

4.  Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

5.  Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej, określone w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759).

6.  W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/wpłyną mniej niż 2 ważne oferty, zamawiający przedłuża termin składania ofert o 3 dni robocze, tak aby można było porównać co najmniej 2 ważne oferty, a w przypadku nie wpłynięcia wymaganej ilości ofert w ww. przedłużonym terminie, dokonuje wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym będącym podstawą wyłonienia wykonawcy. O powyższym Zamawiający zawiadomi Wykonawców poprzez zamieszczenie w/w informacji na stronie http://powiatwolowski.pl

7.  Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcie umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.

8.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.

 

załącznik do zapytania ofertowego     Wzór umowy

UMOWA Nr ………………………………

 

Zawarta w dniu ……………………………………w Wołowie pomiędzy:

Powiatem Wołowskim z siedzibą przy Pl. Piastowskim 2, 56 -100 Wołów, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1.         Marka Gajosa – Starostę

2.         Grzegorza Łyczko – Wicestarostę

przy kontrasygnacie

3.         Beaty Sadowskiej – Skarbnika

a

 

………………………………………………………………………………………………,

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

Strony zawierają niniejszą umowę w wyniku wyboru oferty na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

 1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę na stanowisku specjalista ds. rekrutacji, monitoringu i obsługi projektu w projekcie  pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w powiecie wołowskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 8.3 ,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne — zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji przetargowej i w ofercie Wykonawcy, zwane dalej „przedmiotem umowy”.

 

 1. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do:

 

1)     Przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie.

2)     Przygotowanie i opracowanie  regulaminu rekrutacji wraz z niezbędnymi formularzami

Rekrutacyjnymi.

3)     Ścisła współpraca z kierownikiem projektu.

4)     Kontakty z uczestnikami projektu na terenie Powiatu Wołowskiego.

5)     Monitoring prawidłowości i terminowości działań przewidzianych w projekcie w tym udział

w odbiorach prac.

6)     Przygotowanie i opracowanie dokumentacji monitoringowej.

7)     Przekazywanie Kierownikowi Projektu wszelkich opinii, dokumentów, informacji związanych z realizacją umowy dotyczącej projektu – ścisła współpraca z Kierownikiem Projektu

 

 1. Wykonawca oświadcza, iż zakres obowiązków wynikających z niniejszej umowy nie powoduje kolizji z ewentualnymi obowiązkami w ramach realizacji innych projektów finansowanych w ramach w ramach działania 8.3 ,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne — zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013  i nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań powierzonych na podstawie niniejszej umowy.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w ofercie.
 3. Zamawiający zapewnia w swojej siedzibie biuro projektu wraz z niezbędnym sprzętem i wyposażeniem biurowym.

§ 2

Termin realizacji umowy

Strony ustalają, iż zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 31.05.2014r. roku, w godzinach ustalonych przez Zamawiającego, określonych zgodnie z zapisami § 1 ust. 1 umowy.

§ 3

Dokumentacja wykonania usługi

 1. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania wykonanych usług  na stanowisku specjalista ds. rekrutacji, monitoringu i obsługi projektu  za pomocą uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji, w tym w szczególności związanej z rozliczeniem czasu pracy.
 2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację określoną w ust. 1 w terminie do 7 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem, że jeżeli wymagania projektu określają inny - wcześniejszy termin przekazania odpowiednich dokumentów, dokumenty te zostaną przekazane Zamawiającemu najpóźniej na 4 dni przed upływem tego terminu.
 3. Dokumentacja związana z rozliczeniem czasu pracy zawiera również informacje odnoszące się do ram czasowych zatrudnienia podstawowego oraz w ramach projektów w ramach działania 8.3 ,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne — zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”.
 4. W przypadku złożenia nieprawidłowej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do jej poprawienia i ponownego przedłożenia Zamawiającemu w terminie 2 dni od momentu wezwania do jej poprawienia przez Zamawiającego.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia wszelkich zestawień wynikających z dokumentacji wykonania usługi na prośbę Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia takiego żądania.

§ 4

Oznakowanie

 1. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia logiem w ramach działania 8.3 ,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne — zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013” i informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 , a także logiem i nazwą projektu wszelkich dokumentów sporządzanych w ramach realizacji zamówienia.
 2. Zamawiający udostępni Wykonawcy obowiązujące logotypy w wersji elektronicznej.
 3. Wytworzenie oznaczeń każdorazowo poprzedzone zostać musi konsultacją z Zamawiającym, a kompletność oznaczeń, ich wielkość i inne zasadnicze cechy prawidłowego oznaczania muszą być zatwierdzone  przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania logotypów . w ramach działania 8.3 ,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne — zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”.

§ 5

Ogólne reguły wykonywania umowy

 1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością, jaką można oczekiwać od profesjonalisty.
 2. Przedmiot umowy winien być wykonywany zgodnie z aktualną wiedzą w danej dziedzinie.
 3. Wykonawca jest zobowiązany do lojalnej współpracy z Zamawiającym, w szczególności do informowania Zamawiającego o wszelkich przeszkodach czy utrudnieniach w prawidłowej realizacji świadczeń i wypracowywania sposobów alternatywnego i zgodnego z oczekiwaniami Zamawiającego sposobu realizacji świadczenia.
 4. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać usługi na stanowisku informatyk poprzez osoby wskazane w ofercie wykonawcy oraz w wykazie osób, tj:

 

Specjalista ds. rekrutacji, monitoringu i obsługi projektu – Pan/i ………………………………………………………………………………………

 

 1. Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia zapewnia osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż określone w warunkach udziału w postępowaniu.
 2. Zmiana osoby wskazanej w ust. 4 jest dopuszczalna tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w § 9 pkt 1 lit. a na warunkach w nim wskazanych.
 3. Do kontaktów związanych z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby:

1)     Ze strony Zamawiającego: ………………………………………………, tel. …………… e-mail…

2)     Ze strony Wykonawcy: ………………………………………………, tel. …………… e-mail…

§ 6

Wynagrodzenie

 1. Strony będą rozliczać się za okresy miesięczne.
 2. Strony ustalają, iż za wykonanie usługi, objętej przedmiotem umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, w wysokości ……… zł brutto za każdy miesiąc.
 3. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ………… zł brutto.
 4. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za okresy miesięczne przelewem na rachunek/rachunki* Wykonawcy wskazany na fakturze VAT/rachunku/rachunkach* w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania faktury VAT / rachunku/rachunków*, po pomniejszeniu o należne zaliczki na podatek, składki na ubezpieczenie społeczne, łącznie ze składkami pracodawcy lub innych obciążeń zgodnych z właściwymi przepisami.
 5. Od wynagrodzenia określonego w ust. 1 należy naliczyć koszty poniesione przez pracodawcę (w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie przedsiębiorcą)*.
 6. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 7. Wykonawca oświadcza, że określone w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym obejmuje wszystkie opłaty publiczno-prawne, do których opłacenia zobowiązany jest Wykonawca, w szczególności wszelkie opłaty i składki związane z zatrudnieniem pracowników.
 8. Niezrealizowanie pełnego wymiaru czasu pracy określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia spowoduje proporcjonalne pomniejszenie należnego wynagrodzenia w  przeliczeniu na ilość godzin w miesiącu.
 9. Wykonawca deklaruje, że zapłata za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywana na następujący rachunek/rachunki*, w całości wynagrodzenia za dany miesiąc/w podziale na poszczególne usługi* ……………………………………………………………………………………

§ 7

Odstąpienie od umowy i kary umowne

 1. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub w sposób rażący nienależycie wykonuje podstawowe obowiązki określone w umowie Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, po uprzednim jednorazowym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia uchybień  w dodatkowym terminie 7 dni. Na równi z rażącym nienależytym wykonaniem poczytuje się złożenie przez Wykonawcę fałszywych, podrobionych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów w celu uzyskania zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy. Ponadto, jako nienależyte wykonanie umowy Zamawiający traktuje również wykonywanie umowy poprzez inne osoby niż wskazane w ofercie, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a).
 2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:

1)     złożenie niepoprawnej dokumentacji związanej z rozliczeniem czasu pracy i niepoprawienie jej w terminie 2 dni od wezwania zamawiającego do dokonania poprawek lub uzupełnienia dokumentacji – 300 zł za w każdym miesiącu stwierdzenia naruszenia;

2)     za każde niestawiennictwo się kierownika w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego – 50 zł za każdą godzinę nieobecności;

3)     za niewykonanie wszystkich zadań w terminach określonych przez Zamawiającego 500 zł za każdy miesiąc, w którym stwierdzono niewykonanie wszystkich zadań;

4)     w przypadku naruszeń innych postanowień umowy w wysokości 250,00 złotych za każde stwierdzone naruszenie obowiązku prawidłowego wykonywania umowy;

5)     w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 3 umowy.

 1. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia Zamawiającemu:

1)     kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 3 umowy;

2)     odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w zapłacie przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

 1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
 2. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania do rzeczywistej wysokości szkody ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych.
 3. Kara umowna zastrzeżona w stosunku do Zamawiającego wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy.

§ 8

Dane osobowe

 1. W związku ze sposobem realizacji zamówienia, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości oraz innych niezbędnych, wymaganych projektem działań w ramach realizacji przedmiotu umowy.
 3. Wykonawca oświadcza, że podczas przetwarzania danych osobowych przestrzegać będzie zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz.926 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024).
 4. Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36 – 39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu, o których mowa w ust. 3.
 5. Do przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszej umowy mogą być dopuszczeni jedynie Wykonawca i pracownicy Wykonawcy, posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
 6. Zamawiający umocowuje Wykonawcę do wydawania i odwoływania jego pracownikom imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia przechowuje Wykonawca w swojej siedzibie. Imienne upoważnienia są ważne do dnia odwołania, nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia realizacji umowy. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia danego pracownika.
 7. Wykonawca prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy.
 8. Wykonawca jest obowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu danych osobowych w tajemnicy przez pracowników mających dostęp do danych osobowych.
 9. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o:

1)     wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;

2)     wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.

10.  Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, na każde żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.

11.  Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli, w terminie wspólnie ustalonym, nie późniejszym jednak niż 5 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego, o zamiarze przeprowadzenia kontroli w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczenia danych osobowych.

12.  W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z rozporządzenia, o którym mowa w ust. 3, lub z niniejszej umowy, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, dokonanie niezapowiedzianej kontroli.

13.  Wykonawca jest obowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku przeprowadzonych przez Zamawiającego lub inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

§ 9

Zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1)     Zamawiający przewiduje możliwość zmiany sposobu spełnienia świadczenia w następujący sposób:

a)     Dopuszcza się zmianę osoby wskazanej w ofercie jedynie w formie pisemnej w przypadkach wystąpienia sytuacji losowych udokumentowanych przez Wykonawcę tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego,

b)    Zmiana miejsca świadczenia usługi w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł z przyczyn losowych zapewnić miejsca wykonania przedmiotu zamówienia wskazanego w umowie z przyczyn od siebie niezależnych, a jednocześnie będzie miał możliwość zapewnienia innego miejsca świadczenia usługi.

 

§ 10

Przepisy końcowe

 1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamiana umowy jest dopuszczalna jedynie w przypadkach przewidzianych zapytaniem ofertowym.
 2. Spory, mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
 3. Wykonawca nie może przenieść w czasie całości lub części wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej.
 4. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz .U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.).
 5. Umowę sporządzono w w czterech egzemplarzach: trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

 

 

 

 

…………………..……                                                                     ………………………………

Zamawiający                                                                                      Wykonawca

 

*dostosować do rodzaju Wykonawcy (przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, którzy nie wyznaczyli lidera do zawarcia umowy)

 

Oświadczenie zleceniobiorcy **

 1. Oświadczam, że:
 1. świadczę pracę na podstawie umowy o pracę w wymiarze ......... etatu ...................................................................................................................... (nazwa Pracodawcy) *;
 2. jestem objęty(a) odrębnymi przepisami w zakresie zaopatrzenia emerytalnego lub ubezpieczenia społecznego, *
 3. jestem uprawniony(a) do emerytury / renty na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w …………………… z dnia ................................. . Prawo do emerytury / renty zostało przyznane na okres: ……………………….. / bezterminowo. *
 4. jestem słuchaczem studiów ………………………………………………… *

 

 1. Pomimo uprawnienia do emerytury / renty wnoszę o objęcie ubezpieczeniem z tytułu wykonywania umowy zlecenia od dnia..............................................

 

 1. Oświadczam, że:
 1. jestem / nie jestem zarejestrowany/a jako bezrobotny/a.

 

 

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

1. Dane dotyczące Wykonawcy.

 

Nazwa....................................................................................................................

 

……………………………………………………………………………………

 

Siedziba.................................................................................................................

 

tel/fax................................................................................................................

 

nr NIP......................................................................................................................

 

nr REGON...............................................................................................................

 

2. Zobowiązania Wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

usługę polegającą na świadczeniu usług na stanowisku specjalisty ds. rekrutacji, monitoringu i obsługi projektu w projekcie pnPrzeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w powiecie wołowskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 8.3 ,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne — zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”.

Podana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem  zamówienia.

 

cena netto...........................................................................................................zł

 

słownie: ..............................................................................................................

 

podatek VAT.......................................................................................................zł

 

cena brutto..........................................................................................................zł

 

słownie:..................................................................................................................

 

3. Oświadczenie Wykonawcy.

 

Oświadczam, że:

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

- pełną dyspozycyjność

 

 

 

5.   Inne informacje Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………

 

6.  Zastrzeżenie Wykonawcy

 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………

 

 

 

______________________________________

(imię i nazwisko)

Data i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

zawiadomienie o wyborze

rezygnacja

 

 

 

 

 

 

 

 


zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 25
odwiedziny: 11745888

Informacja o finansowaniu projektu