Wydrukuj artykuł

Zagrożenia związane z występowaniem obszarów leśnych

Na terenie powiatu wołowskiego występują obszary leśne będące pod zarządem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, które są w terenie administrowane przez: Nadleśnictwo Oborniki Śląskie, Nadleśnictwo Wołów i Nadleśnictwo Góra Śląska.

Analiza częstotliwości występowania pożarów oraz kategorii zagrożenia pożarowego wynikającej z wieku drzewostanu wskazuje, że największe zagrożenie pożarowe występuje w lasach administrowanych przez Nadleśnictwo Wołów.

 

- Nadleśnictwo Wołów - cały obszar 19 146 ha położony na terenie  powiatu wołowskiego, podzielony jest na dwa obręby Dębno i Wińsko. Procentowy udział drzewostanu I-II klasy wieku tj. drzewostanów najbardziej palnych wynosi 47,04%. Struktura zalesienia:  40,8 % drzewostanu liściastego,  59,2 % drzewostanu stanowią gatunki iglaste. Kategoria zagrożenia pożarowego I.


Największe zagrożenie pożarowe istnieje w tych partiach lasu przez które przebiegają drogi, tory kolejowe, lasy atrakcyjne dla grzybiarzy. Bezpośrednie zagrożenie obszarów leśnych występuje z chwilą zaniku pokrywy śnieżnej oraz od ściętych krzewów i odrośli pozostawionych na pasach przydrożnych. W ostatnich latach osobną grupę zagrożeń zaczęły stwarzać nieużytkowane pola i łąki przylegające do lasów. Powierzchnie te z zalegającymi od lat resztkami roślinnymi są w okresie wiosennym masowo wypalane. Brak  właściciela indywidualnego wymusza na Lasach Państwowych konieczność zabezpieczenia ppoż. tych terenów poprzez wykonanie pasów zmineralizowanej gleby na styku las-nieużytek.

 

- Nadleśnictwo Oborniki Śląskie - obejmujące obszary o powierzchni 15 472 ha w tym 4279 ha położone na terenie Powiatu wołowskiego (gm. Wołów i Brzeg Dolny), należące do obrębu Bagno. Struktura zalesienia: 56,3 % drzewostanu liściastego,  43,7 % drzewostanu stanowią gatunki iglaste. Procentowy udział drzewostanu I-II klasy wieku tj. drzewostanów najbardziej palnych wynosi 30,2%. Kategoria zagrożenia pożarowego I.


Ilość i rozmiar kompleksów leśnych jest to ważny czynnik kształtujący potencjalne zagrożenie pożarowe Nadleśnictwa. Charakteryzuje je duża zmienność przestrzennego rozmieszczenia kompleksów leśnych. Lasy w obrębie Bagno skupione są w niewielu kompleksach. Kompleksy leśne w przeważającej części pokrywają tereny o mniejszym lub większym wzniesieniu terenu, fragmenty dolin i potoków, o małej przydatności do gospodarki rolnej. Ich bezpośrednie otoczenie stanowią pola uprawne, będące potencjalnym źródłem zagrożenia pożarowego.

 

- Nadleśnictwo Góra Śląska - na terenie powiatu znajdują się obszary należące do leśnictwa Jemielno (103 ha). Struktura zalesienia: 23,2 % drzewostanu liściastego, 76,8 % drzewostanu stanowią gatunki iglaste. Kategoria zagrożenia pożarowego I.

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty