Wydrukuj artykuł

Zasady kierowania do ośrodków wsparcia w Wołowie osób niepełnosprawnych intelektualnie i niepełnosprawnych psychicznie


1. Skierowanie do ośrodka wsparcia następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Starostę Wołowskiego.


2. Wniosek o skierowanie do ośrodka wsparcia w Wołowie na pobyt dzienny osoba niepełnosprawna składa do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania:


- osoby z gminy Wołów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołowie, ul. Piłsudskiego 27
- osoby z gminy Brzeg Dolny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym, Rynek 18
- osoby z gminy Wińsko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wińsku, pl. Wolności 13


3. Do skierowania należy dołączyć zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w ośrodku wsparcia wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.


4. Dla osób niepełnosprawnych, które po raz pierwszy występują o skierowanie do ośrodka wsparcia, decyzję o skierowaniu do ośrodka wsparcia wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące. Jest to okres konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.


5. Po dokonaniu oceny, o której mowa w pkt.4 oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego osobie niepełnosprawnej wydaje się decyzję na czas określony, uzgodniony z kierownikiem ośrodka wsparcia, nie dłuższy niż 1 rok.


6. Okres, na jaki osoba niepełnosprawna zostanie skierowana do ośrodka wsparcia, może być przedłużony, w szczególności w sytuacji braku postępów w realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, okresowego braku możliwości skierowania osoby do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej lub warsztatu terapii zajęciowej albo braku możliwości zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.


7. Termin przyjęcia do ośrodka wsparcia ustala kierownik ośrodka wsparcia w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem.

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty