Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Szkoły

Jednym z ważniejszych zadań powiatu jest edukacja. Powiat jest organem prowadzącym dla szkół ponadgimnazjalnych, specjalnych oraz innych placówek o charakterze ponadgminnym.

 

 

1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie

 


Plac Jana III  Sobieskiego 2

 

56 - 100 Wołów

 

tel/fax 71 389-27-59

 

email:sekretariat@lowolow.pl, lowolow@o2.pl

 

Dyrektor: Halina Łosiewicz

 

strona: www.lowolow.pl

 

 

Misja szkoły:
Tworzymy bezpieczne i przyjazne środowisko, w którym młodzi ludzie mogą realizować swoje   marzenia. 

2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie 
ul. T.Kościuszki 27

 

56 - 100 Wołów

 

tel/fax 71 389 26 69, 71 389 35 44, 71 389 53 30

email: zs.dwl@neostrada.pl

Dyrektor: Barbara Żeliźniak

 

strona: http://zswolow.pl

 

 

 

Struktura CKZiU  obejmuje:

 

1. Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  (szkoła młodzieżowa)  w zawodach:

- technik informatyk

- technik ekonomista

- technik ochrony środowiska

- technik logistyk

- technik mechatronik

- technik pojazdów samochodowych

2. Szkołę Policealną dla Dorosłych  w zawodach:

 

- technik administracji

- technik rachunkowości

- opiekun medyczny

- florysta

 

3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

4. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe  dające możliwość zdobycia uprawnień rolniczych.
5. Warsztaty Szkolne ze Stacją Kontroli Pojazdów
6. Ośrodek Szkolenia Kierowców kat. B, T  i  B + E
7. Bursę i stołówkę szkolną.Priorytetowym  celem szkoły jest wszechstronny rozwój  uczniów poprzez realizację innowacyjnych programów i metod nauczania, współpracę z instytucjami na rynku krajowym i zagranicznym, udział uczniów w projektach edukacyjnych (w tym współfinansowanych przez UE), konkursach, zawodach i olimpiadach a także imprezach, uroczystościach i akcjach społecznych o charakterze lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Potwierdzeniem powyższych działań są liczne certyfikaty, nagrody, medale, dyplomy, stypendia, wyróżnienia, podziękowania i gratulacje za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, artystycznej, sportowej oraz edukacji społeczno-patriotycznej uzyskiwane przez Szkołę oraz uczniów i nauczycieli.

Misją szkoły jest wyposażenie uczniów w kluczowe i uniwersalne umiejętności, co zawarte jest w haśle promocyjnym szkoły: „U nas dostaniesz Kompetencje, Operatywność , Doświadczenie na przyszłość”.

3. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie

 

ul. Spacerowa 1                                                                       

 

56 - 100 Wołów

 

tel./fax 71 389 28 24

 

email: zszwolow@neostrada.pl

 

Dyrektor: Henryka Przybyłowicz

 

strona: www.zszwolow.edupage.org

 

 

W skład Zespołu Szkół Zawodowych wchodzą:

 

1. Technikum Nr 2 im. Piastów Śląskich

Możliwość kształcenia w zawodach:

-  technik budownictwa,

-  technik organizacji reklamy,

-  technik obsługi turystycznej,

-  technik hotelarstwa,

-  technik żywienia i usług gastronomicznych,

-  kelner

 

Praktyki w renomowanych zakładach pracy we Wrocławiu. Nauka kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

 

2. Branżowa Szkoła I stopnia

Kształcenie w zawodach:

-  sprzedawca,

-  kucharz,

-  mechanik pojazdów samochodowych,

-  inne zawody w oddziałach wielozawodowych.

 

Praktyczna nauka zawodu u pracodawcy na podstawie umowy o pracę z pracownikiem młodocianym. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie lub egzaminem czeladniczym.

 

4. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie

 

Ul. Inwalidów Wojennych 10

 

56 - 100 Wołów

 

tel. 71 389 2608

 

fax 71 389 5968

 

email: zss.w@powiatwolowski.pl

 

Dyrektor: Mieczysław Jończyk

 

strona: www.zss.wolow.szkolnastrona.pl

 

W skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Wołowie wchodzą: - Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna w Wołowie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

- Gimnazjum Specjalne Nr 4 w Wołowie dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym (3-letni okres kształcenia).

- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Wołowie dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym o 3-letnim okresie kształcenia. Umiejętności z zakresu gastronomii, ogrodnictwa.

- Grupy rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębokim od 6 do 25 roku życia.

- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5 w Wołowie z oddziałami przysposabiającymi do pracy w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. W szkole kształci się młodzież posiadająca orzeczenie PPP o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Placówka zapewnia:

- doświadczoną kadrę pedagogiczną z pełnym przygotowaniem specjalistycznym do pracy z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności umysłowej,

- terapię psychologiczną i pedagogiczną,

- zajęcia rewalidacyjne,

- terapię logopedyczną,

- terapię ruchową (gimnastyka korekcyjna),

- integrację sensoryczną (SI),

- terapię EEG Biofeedback,

- bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych (terapia ręki, terapią zabawą, rytmika i relaksacja, komputerowe wspomaganie rozwoju, terapia polisensoryczna w Sali doświadczania świata i inne),

- opiekę w świetlicy szkolnej,

- możliwość korzystania z wyżywienia w stołówce szkolnej.

- opiekę pielęgniarską.
DOJAZD DO SZKOŁY:

Szkoła zapewnia uczniom dowóz 2 szkolnymi autobusami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym będących na wózkach inwalidzkich. WYŻYWIENIE W szkole funkcjonuje stołówka szkolna, w której dzieci i młodzież mogą korzystać z pełnego wyżywienia. Uczniowie z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej mogą mieć refundowany posiłek ze środków pomocy społecznej.
BAZA SZKOŁY:

To budynek z salami wyposażonymi w różnorodne środki dydaktyczne do zajęć rewalidacyjno - wychowawczych,

- pracownie przedmiotowe,

- pracownia komputerowa,

- sala terapii ruchowej,

- sala integracji sensorycznej,

- sala doświadczania świata,

- świetlica,

- ogródek ćwiczeniowy,

- boiska sportowe,

- tereny zielone

- rekreacyjne.

Szkoła organizuje:

- wycieczki dydaktyczne i krajoznawczo - turystyczne,

- konkursy przedmiotowe i artystyczne,

- w ramach integracji organizujemy zajęcia, imprezy, konkursy wspólnie z innymi placówkami oświatowymi, kulturalnymi i sportowymi.

 

5. Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu


ul. Mickiewicza 1

 

56 - 100 Lubiąż

 

tel./fax  71 389 72 14

 

email: zsslubiaz@op.pl

 

Dyrektor: Henryka Rewak

 

strona: www.zss-lubiaz.pl


 

Zespół Szkół Specjalnych został powołany  w celu umożliwienia realizacji obowiązku szkolnego dla młodocianych pacjentów Wojewódzkiego Szpital Psychiatrycznego w Lubiążu. Uczniowie uczęszczający do szkoły  realizują obowiązek szkolny,  na wszystkich poziomach edukacyjnych tj. szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej.  Zespołu Szkół Specjalnych swoją siedzibę posiada  w obrębie  szpitala.


Placówka umożliwia wychowankom kontynuację  nauki  oraz możliwość nadrabiania zaległości edukacyjnych. W placówce  oprócz zajęć gabinetowo -lekcyjnych  prowadzone są także zajęcia  wychowawcze w ramach Zespołu Zajęć Pozalekcyjnych,  na których nauczyciele wychowawcy realizują  program  wychowawczy  z pacjentami po południu i w dni wolne od zajęć lekcyjnych.
Wszyscy uczniowie  szkoły to pacjenci skierowani  do szpitala na mocy postanowienia sądu o zastosowaniu środka leczniczego w oddziałach sądowych o wzmocnionym zabezpieczeniu.
Uczniami  placówki są dzieci i młodzież o szerokim spektrum problemów zdrowotnych jak i pod względem funkcjonowania w społeczeństwie. Do najczęściej  występujących deficytów zaliczyć należy: uzależnienie od substancji psychoaktywnych, zaburzenia zachowania, zaburzenia psychiczne, choroby psychiczne, agresję, depresję, deficyt umiejętności społecznych, minimalizm celów życiowych, porzucenie nauki, upośledzenia  umysłowe.

 

 

6. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym


ul. 1-go Maja 1a                                                                         

56-120 Brzeg Dolny

 

Szkoły w obrębie Zespołu:

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Technikum im. Komisji Edukacji Narodowej

Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Komisji Edukacji Narodowej

 

tel./fax  713195090 lub 713195894

 

email: zsz.biuro@brzegdolny.pl

 

Dyrektor Małgorzata Staniszewska

 

strona: www.zsz.brzegdolny.pl

 

Profil/oferta Szkoły

 

Liceum Ogólnokształcące (3-letnie)

- Profil matematyczno - przyrodniczy

- Profil matematyczno - lingwistyczny

Technikum (4-letnie)

- Specjalność – technik informatyk,

- Specjalność – technik ekonomista

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia) - wielozawodowa
–kształcenie w zawodach:
sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, piekarz, fryzjer, elektryk, operator urządzeń przemysłu chemicznego, elektromechanik i innych

Hasło: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W BRZEGU DOLNYM SZKOŁĄ DLA KAŻDEGO

Misja szkoły
Zespół Szkół Zawodowych to Szkoła z 60-letnią tradycją, która wychowała pokolenia młodzieży powiatu wołowskiego. Jej głównym celem jest wszechstronny rozwój ucznia,  z uwzględnieniem jego zdolności. Dbamy o wysoki poziom nauczania i ciągłe doskonalenie profesjonalnej kadry pedagogicznej. Jesteśmy otwarci na aktywny udział rodziców w życiu Szkoły oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym.

 

 

7. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym

 

ul. 1 - go Maja 21                                                    

 

56 - 120 Brzeg Dolny

 

tel. 71 319 51 79

fax 71 319 51 79

 

email: sosw_bd1@wp.pl

 

Dyrektor Beata Borowska - Podsiadła

 

strona www.zpr.brzegdolny.pl

 

 

Zespół Placówek Resocjalizacyjnych jest placówką całodobową i całoroczną.


mieści się w dwóch obiektach

MOS i MOW Nr 1

ul. 1 Maja 21

56 - 120 Brzeg Dolny

tel. 71 319 51 79 / 71 319 51 85

fax 71 319 51 79

MOW Nr 2

Godzięcin 50D

56 - 120 Brzeg Dolny

tel. 71 319 58 56

fax 71 319 58 56

email: sosw_bd1@wp.pl

Dyrektor Beata Borowska – Podsiadła

strona www.zpr.brzegdolny.pl


Struktura organizacyjna Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych obejmuje:

1.    Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 3,

2.    Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 (z oddziałami gimnazjalnymi),

3.    Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 i Gimnazjum Specjalne Nr 4.

Zespół Placówek Resocjalizacyjnych jest placówką całodobową i całoroczną.

Zadania Zespołu:

1.     Zapewnienie wychowankom takiego poziomu przygotowania społecznego                                    i ogólnorozwojowego, aby byli zdolni do samodzielnego życia w społeczeństwie zgodnie   z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi w oparciu o zasady współczesnej resocjalizacji i oligofrenopedagogiki przy wykorzystaniu metod dostosowanych do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych;

2.    Eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania  - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii;

3.    Eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

 

Zadania Zespołu realizowane są przez:

1.    Organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno – wychowawczych, terapeutycznych,
resocjalizacyjnych oraz rewalidacyjnych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych, ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym                        i  społecznym;

2.    Pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej z uwzględnieniem możliwości
i zainteresowań wychowanków;

3.    Udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności
w zakresie rozwijania potencjalnych możliwości oraz unikania zachowań ryzykownych;

4.    Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniom-wychowankom.

5.    Realizowanie programu wychowawczo – profilaktycznego oraz programów własnych nauczycieli – wychowawców.

6.    Współpracę z instytucjami wspierającymi: Sądy Rodzinne, Policja, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczna, Ośrodki Pomocy Społecznej, Poradnie Specjalistyczne (Poradnie Zdrowia Psychicznego, Poradnie Uzależnień), Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Starostwa Powiatowe, Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, placówki interwencyjne, formy pieczy zastępczej,  szkoły macierzyste, Organizacje Pozarządowe, Parafie itp. w celu uregulowania sytuacji prawnej, rodzinnej, edukacyjnej, materialnej, zdrowotnej dziecka oraz w zakresie realizacji zadań statutowych placówki.


 

 

 

8. Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym

 

ul. Wilcza 10

56 - 120 Brzeg Dolny

tel. 71 319 98 28

 

email: lobrzegdolny@poczta.onet.pl

 

Dyrektor Piotr Smelkowski

 

strona www.pzs.brzegdolny.pl

facebook https://www.facebook.com/pzsbrzegdolny

 

 

Powiatowy Zespół Szkół oferuje uczniom powiatu wołowskiego kształcenie na dwóch poziomach - gimnazjum i liceum ogólnokształcące.

 

Opis


PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 jest najmłodszym składnikiem PZS-u - powstało w 2008 roku. Od tej pory corocznie szkoła otwiera dwa oddziały (klasy pierwsze), które realizują podstawę programową przyjętą w całym kraju, aczkolwiek kusi ono każdorazowo w zbogaceniu działań szkolnych tj. projekty edukacyjne, które pozwalają uczniom pracować na platformie e-learningowej oraz liczne zajęcia pozaszkolne a także wycieczki edukacyjne. Gimnazjum nr 2 cieszy sie popularnością w społeczeństwie lokalnym.

 


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. J.M. OSSOLIŃSKIEGO - oferuje uczniom 3-letni cykl edukacji w oddziałach o różnych rozszerzeniach. Są one odpowiedzią na potrzeby uczniów, dlatego w murach szkoły funkcjonują klasy o takich profilach jak: humanistyczny, politechniczny czy ogólny. Również uczniowie liceum biorą udział w projektach realizowanych przez placówkę np. Matematyka Reaktywacja czy Szkoła Nowych Technologii.


Jako szkoła XXI wieku musimy obserwować zainteresowania młodych ludzi, wybory uczelni wyższych a ostatecznie rynek pracy aby stworzyć przyszły absolwentom doskonale, najlepsze możliwości rozwoju.

 

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 25
odwiedziny: 11745888

Informacja o finansowaniu projektu