Wydrukuj artykuł

Konsultacje programu współpracy na rok 2018

Czwartek, 05 październik 2017

Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”

 

Na podstawie uchwały nr XLV/254/10 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Zarząd Powiatu Wołowskiego ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”

 

Cel konsultacji: poznanie opinii oraz umożliwienie zgłaszania uwag do przedmiotowego projektu przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działające na terenie Powiatu Wołowskiego.

 

Przedmiot konsultacji: projekt „Programu współpracy powiatu wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”

 

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: konsultacje rozpoczynają się z dniem 12 października 2017 r. i trwają do 27 października 2017 r.

 

Forma konsultacji:

1. Umieszczenie na stronie internetowej Powiatu Wołowskiego www.powiatwolowski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiatwolowski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wołowie przedmiotowego projektu.

2. Otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działających na terenie Powiatu Wołowskiego w dniu 27 października 2017 r., godz. 17.00 Sala Sesyjna Starostwa Powiatowego w Wołowie.

Opinie i uwagi do projektu można zgłaszać pisemnie w terminie do dnia 27 października 2017 r. na adres: Biuro Promocji i Współpracy, Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów lub za pomocą poczty elektronicznej na adres promocja@powiatwolowski.pl.

 

Za ostateczny termin otrzymania opinii i uwag uznaje się datę wpływu informacji do Starostwa Powiatowego, tj. dzień 27 października 2017 r.

 

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest projekt „Programu współpracy powiatu wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2018 r.”

Pliki do pobrania: