Wydrukuj artykuł

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje kilka form współpracy między administracją i organizacjami (art. 5). Są to jedynie przykłady, propozycje, co oznacza, że współpraca może odbywać się także w inny sposób.

Współpraca organizacji i administracji może mieć zasadniczo dwie formy: pozafinansową oraz finansową

Pozafinsowych formy współpracy administracji z organizacjami jest wiele, m.in.: wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności przez organy administracji publicznej i organizacje, konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery pożytku publicznego z radami pożytku publicznego, tworzenie wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych, składających się z przedstawicieli sektora pozarządowego i administracji publicznej.

Finansowe formy współpracy to nie tylko zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych i przekazywanie dotacji na zasadach określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa przewiduje także inne możliwości finansowej współpracy administracji z sektorem pozarządowym – umowy partnerskie, partnerstwo-publiczno prywatne oraz inicjatywy lokalne.
zapisz jako pdfwydrukujikona koperty