Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Projekty | Integracja i rozwój – wzmocnienie potencjału człowieka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie pozyskało następujące środki z Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013

 

W 2011 roku na realizację projektu PCPR otrzymał 189 051,43 zł. Celem projektu było wsparcie i zaktywizowanie 12 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wołowskiego w wieku aktywności zawodowej. Osoby niepełnosprawne skorzystały z warsztatów psychologicznych, spotkań z doradcą zawodowym, z pobytu na 14 - dniowym turnusie rehabilitacyjnym, kursów kwalifikacyjnych, 4-dniowy wyjazd integracyjny połączony z warsztatami i rehabilitacją . Uczestnicy projektu mieli możliwość zakupienia wg potrzeb, w ramach zadań projektu, sprzęt rehabilitacyjny lub przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

 

W 2010 roku na realizację projektu PCPR otrzymał 188 059,45 zł. Uczestnikami było 12 osób niepełnosprawnych. W projekcie zaplanowane zostały warsztaty psychologiczne, spotkania z doradcą zawodowym, turnus rehabilitacyjny, kursy kwalifikacyjne do wyboru takie jak: komputerowy, prawo jazdy kat. B, magazyniera, pracownik ochrony fizycznej, nowoczesne techniki sprzedaży z obsługą kasy fiskalnej, florystyka, kadry i płace, kosmetyczka, abc małej przedsiębiorczości. Uczestnicy projektu mieli możliwość zakupienia wg potrzeb, w ramach zadań projektu, sprzęt rehabilitacyjny lub przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze.

 

W roku 2009 pozyskano środki w wysokości 194 700 zł., które przeznaczono na pomoc dla 14 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i rodziny zastępcze z terenu powiatu wołowskiego.

Projekt był odpowiedzią na problem izolacji społecznej i zawodowej tych osób. Problem wynikał z trudności w dostosowaniu się do życia w społeczeństwie oraz niewielkiej aktywności zawodowej. Celem głównym projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna 14 wychowanków instytucjonalnych i rodzinnych form opieki zastępczej z terenu powiatu wołowskiego.

W związku z realizacją projektu wychowankowie skorzystali m.in. ze spotkań z psychologiem, doradcą zawodowym, odbyli kurs komputerowy (z możliwością uzyskania odpowiedniego certyfikatu ECDL), sfinansowano kurs prawa jazdy kat.B, do pierwszego egzaminu teoretycznego i praktycznego.

 

 

W roku 2008 w wysokości 135 347 zł. Grupę docelową projektu stanowiło 12 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wołowskiego. Potrzeba realizacji projektu pojawiła się w związku z problemem niskiej aktywności zawodowej, społecznej i życiowej tych osób oraz brak umiejętności społecznych i kwalifikacji zawodowych. Głównym celem projektu było zmniejszenie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, polegać to miało na poprawie jakości ich życia poprzez zwiększenie wsparcia i podniesienie aktywności życiowej a także integrację społeczną osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu osoby niepełnosprawne wzięły udział w Konferencji p.n. "Niepełnosprawność w świetle przepisów prawa", w spotkaniach z psychologiem, doradcą zawodowym  oraz uczestniczyli w rehabilitacji usprawniającej psychoruchowo, zgodnej z potrzebami osób niepełnosprawnych a także uczestniczyli w 14-dniowym turnusie rehabilitacyjnym.

 

 

 

 

 

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 25
odwiedziny: 11745888

Informacja o finansowaniu projektu