Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Środa, 23 listopad 2016

Zarząd Powiatu Wołowskiego w związku z ogłoszonym w dniu 14 listopada 2016 r. otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. dziennego ośrodka wsparcia dla 20 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Wołowskiego” ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.), do udziału w pracach Komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert zgłoszonych w ww. konkursie.

  1. Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w   skład komisji konkursowych wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
  2. Funkcję członka komisji konkursowej może pełnić osoba, która nie podlega wyłączeniu z prac komisji na podstawie art.24 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 07.01.2016 ,  (tj. Dz.U.2016.23 z późn. zm.)
  3. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Zadania Komisji konkursowej:

  1. Ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie.
  2. Rekomendacja co do wyboru oferty dla Zarządu Powiatu Wołowskiego.

 

Organizacje/podmioty zgłaszają swoje kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji konkursowej podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację(-e) wskazującą(-ce), należy składać w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Kandydaci do Komisji konkursowej – realizacja zadania publicznego „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. dziennego ośrodka wsparcia dla 20 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Wołowskiego”, do Biura Obsługi Klienta, pok. Nr 5 Starostwa Powiatowego w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów w terminie: do dnia 30 listopada 2016 roku, do godz. 15.45:

a)      osobiście w godzinach: 7.45 – 15.45.

b)      pocztą – liczy się data wpływu formularza do Biura Obsługi Klienta, a nie data stempla pocztowego.

Osoby wybrane do udziału w pracach Komisji, przed przystąpieniem do oceny merytorycznej ofert zobowiązane są do zapoznania się z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a także z treścią uchwały dot. ogłoszenia przedmiotowego otwartego konkursu ofert.

 

FORMULARZ

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 29
odwiedziny: 11745898

Informacja o finansowaniu projektu