Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Otwarty Konkurs Ofert 2013

Środa, 15 maj 2013

Zarząd Powiatu Wołowskiego

na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 5 ust.2 pkt 1, art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zmianami), w związku z uchwałą nr XXV/178/12  Rady Powiatu Wołowskiego z dn.30.11.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.

ogłasza z dniem 15 maja 2013 r. otwarty konkurs ofert

wsparcie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu

 

Konkurs skierowany jest do organizacji, podmiotów i jednostek, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących statutowe zadania w zakresie odpowiednim do rodzaju zadań będących przedmiotem konkursu. Dwa lub więcej podmiotów, o których mowa powyżej, mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna wskazuje:

a)    jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty;

b)   sposób reprezentacji podmiotów wobec organu administracji publicznej.

I. Rodzaje zadań

Przedmiotem konkursu są zadania z zakresu:

1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

–   organizacja i popularyzacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu minimum powiatowym, ze szczególnym uwzględnieniem współzawodnictwa między szkołami ponadgimnazjalnymi powiatu oraz promocji uprawiania sportu masowego i uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej,

–   wspieranie organizacji zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,

–   wsparcie udziału w zawodach sportowych o zasięgu minimum regionalnym.

2. kultury:

-         organizacja festiwali, wydarzeń i projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne powiatu

-         inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną
i popularyzowaniem tradycji i dziedzictwa kulturowego powiatu oraz jego mieszkańców, a także kreowaniem postaw patriotycznych i budowaniem szacunku dla historii wśród społeczności lokalnej powiatu,

-         organizacja projektów edukacyjno-kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które odwołują się do lokalnych tradycji i zasobów i prowadzą do upowszechniania wiedzy o powiecie

-         wspieranie działalności, prezentacji i promocji lokalnych artystów i lokalnego ruchu artystycznego, w tym amatorskiego

 

II. Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadań.

1. Na wsparcie i realizację zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu Zarząd Powiatu Wołowskiego planuje przekazać dotację w łącznej wysokości do 17 500 zł, w tym na zadania z zakresu:

-    upowszechniania kultury fizycznej i sportu: do 5 000 zł

-     kultury:  do 12 500 zł

2. W roku 2012 Zarząd Powiatu przekazał na zadania tego samego rodzaju dotację w łącznej wysokości 16 900 zł, w tym na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej  i sportu: 2000  zł, kultury: 14 900  zł.

 

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zmianami ) po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji. Oferent zobowiązany będzie także do przedłożenia korekty kosztorysu i harmonogramu.
 3. Zarząd Powiatu Wołowskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 4. Dotacja nie może być przekazana na zadanie realizowane przez organizację prowadzącą działalność gospodarczą w sferze zadania objętego konkursem – zgodnie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zmianami). Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której zysk przeznacza na działalność statutową w ramach realizowanego zadania.
 5. Dotacja może być przyznana wyłącznie na wydatki:

- bezpośrednio związane z realizacją zadania publicznego

- racjonalne i efektywne,

- uwzględnione w budżecie zadania,

- faktycznie poniesione w okresie, o którym mowa w pkt IV, ust.1,

- udokumentowane dowodami księgowymi,

 1. Dofinansowanie zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania.  Wymagany wkład własny podmiotu wynosi minimum 10% całkowitej wartości zadania, przy czym wkład własny finansowy minimum 5% całkowitej wartości zadania.
  Wkład własny rozumiany jest zarówno jako wkład finansowy (środki finansowe oferenta, z innych źródeł publicznych lub prywatnych, wpłat i opłat adresatów) oraz jako wkład osobowy (świadczenia wolontariuszy, praca społeczna członków organizacji), przy czym wniesiony wkład osobowy należy odpowiednio udokumentować w trakcie realizacji zadania.
 2. W przypadku przyznanej dotacji niższej niż wnioskowana, pierwotnie zadeklarowany procentowy udział środków własnych w kosztach zadania, po aktualizacji kosztorysu nie może ulec obniżeniu o więcej niż 10%.
  1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Zarządem Powiatu Wołowskiego.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zgłoszone w ramach konkursu zadania powinny obejmować działania z terminem realizacji w okresie od 01.06.2013r. do 30.11.2013r. Zadania powinny być realizowane na terenie Powiatu Wołowskiego, za wyjątkiem zadań z zakresu wsparcia udziału w zawodach sportowych o zasięgu minimum regionalnym.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie. O wszelkich zmianach w realizacji zadania należy informować niezwłocznie Zarząd Powiatu celem zawarcia, w przypadku zgody Zarządu, aneksu do umowy. Zmiany nie mogą w istotny sposób zmieniać zakładanych celów i zakresu zadania.
 3. Zadanie winno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Powiatu Wołowskiego

V. Termin i warunki składania ofert

 1. Oferty (oryginał wraz z załącznikami) należy składać w terminie do 31 maja 2013 r. do godziny 15.00 w biurze podawczym (pok. nr 5) Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów. Oferta powinna być złożona na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25). W przypadku przesłania oferty pocztą/kurierem decyduje data wpływu potwierdzona pieczęcią wpływu. Oferty wraz z załącznikami należy składać  w skoroszytach typu „wczep”.
 2. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: "Konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań powiatu w 2013r" z oznaczeniem rodzaju zgłaszanego zadania, tj, upowszechnienie kultury fizycznej i sportu lub kultura. Na kopercie należy obowiązkowo zamieścić nazwę i adres wnioskodawcy. Wnioski złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane. Dodatkowo należy przesłać elektroniczną wersję oferty (bez załączników) na adres promocja@powiatwolowski.pl najpóźniej do 31 maja 2013 r., do godz. 12.00.
 3. Oferta powinna być wypełniona w języku polskim, maszynowo, komputerowo lub czytelnym pismem, posiadać ponumerowane strony, złożone pieczątki oferenta we wszystkich wymaganych miejscach oraz być podpisana przez upoważnione osoby (w przypadku osób, które nie posiadają pieczęci imiennych podpis powinien zawierać pełne imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję; należy wypełnić wszystkie pola oferty, w przypadku pól, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”; oferta powinna być sporządzona w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy.
 4. Do ofert należy obligatoryjnie dołączyć :
  1. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego odpisu z KRS lub innego właściwego rejestru/ewidencji (tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym) lub inny dokument (lub jego kopię) potwierdzający posiadanie osobowości prawnej oraz prawo do zaciągania zobowiązań finansowych przez podmiot, a także umocowanie osoby/osób podpisujących ofertę do działania w imieniu podmiotu (w przypadku organizacji kościelnych może to być np. kopia powiadomienia właściwego organu administracji państwowej (z umieszczonym na nim potwierdzeniem odbioru) o ich utworzeniu przez władzę kościelną lub zaświadczenie z kurii, a także koniecznie kopia dekretu powołującego na proboszcza lub inną funkcję, upoważniający do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań)
  2. pełnomocnictwa  i  upoważnienia osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeśli dana osoba nie jest wskazana w załączonym odpisie.

5. W przypadku złożenia oferty wspólnej umowę oferentów, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego. Ponadto każdy z podmiotów przy ofercie wspólnej zobowiązany jest do złożenia załączników wymienionych powyżej.

6. Do oferty można dołączyć inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie.

7. Oferty zawierające błędy formalne, tj. niespełniające warunków konkursu zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Oferty nie podlegają uzupełnieniom oraz korektom.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Wybór ofert nastąpi do dnia 14 czerwca 2013 r. Zarząd Powiatu zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 2. Złożone oferty pod względem formalnym oceniane są przez Wydział Rozwoju Promocji Kultury i Sportu. Oceny merytorycznej dokonuje komisja konkursowa ds. opiniowania ofert powołana przez zarząd powiatu. Oferta jest prawidłowa pod względem formalnym, gdy spełnia następujące kryteria:

-        sporządzona jest na obowiązującym formularzu wniosku,

-        została złożona w terminie wyznaczonym dla formy papierowej,

-        złożona została przez uprawniony podmiot i dotyczy zadania, które jest objęte celami statutowymi podmiotu,

-        zawiera wszystkie wymagane załączniki,

-        zadanie jest zgodne z zakresem konkursu,

-        termin realizacji zadania jest taki sam jak w ogłoszeniu.

-        wypełnione są wszystkie pola oferty (w pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”),

-        wnioskowana kwota jest zgodna z limitami wyznaczonymi w pkt III.6.,

-        złożone są oświadczenia, o których mowa na ostatniej stronie oferty, poprzez zakreślenie właściwych pozycji,

-        opatrzona wraz z załącznikami datą oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób. 

 1. Ocena merytoryczna ofert następuje zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przy uwzględnieniu poniższych kryteriów:

Lp.

Kryteria

Punkty

1.

wartość merytoryczna projektu (celowość oferty, zakres rzeczowy, zasadność i charakter podejmowanych działań)

0-20

2

charakter i zasięg oddziaływania, w tym liczba osób korzystających bezpośrednio z zadania

0-20

3.

dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji zadań o podobnym charakterze

0-10

4

możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych, rzeczowych, lokalowych, zaangażowanie członków i wolontariuszy

0-10

5.

rzetelny budżet (rodzaj i celowość planowanych kosztów, czytelność kalkulacji, koszt projektu)

0-30

6.

stopień zaangażowania w realizację oferenta, sponsorów czy innych jednostek organizacyjnych, wysokość wkładu własnego (w tym środków finansowych pozyskanych z innych źródeł) oraz oczekiwanej od powiatu dotacji

0-10

 

Maksymalna punktacja wynosi 100 pkt. Oferty, które nie uzyskają 60 pkt., nie będą rekomendowane do otrzymania dotacji. Ponadto przy ocenie ofert uwzględniona zostanie analiza i ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji.

 1. Po analizie złożonych ofert Komisja konkursowa ds. opiniowania ofert przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert i wysokości dotacji Zarządowi Powiatu Wołowskiego.
 2. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Zarząd Powiatu Wołowskiego w drodze uchwały, od której nie przysługuje odwołanie.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego, na stronie internetowej powiatu oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie.
 4. Osobami wskazanymi do kontaktu z oferentami jest:

–   Magdalena Górak-Kaleta, email: promocja@powiatwolowski.pl , tel. (71) 380 59 55.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 38
odwiedziny: 11745980

Informacja o finansowaniu projektu